Adat

 Megjegyzés

Info tv.
II  / 1.

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege  

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 2.

 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 3.

 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 4.

 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 5.

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 7.

 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II / 8.

 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 9.

 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 11.

 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 12.

 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 13.

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 14.

 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 15.

 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 16.

 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 17.

 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II / 18.

 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 19.

 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 20.

 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 21.

 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 22.

 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 23.

 A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 24.

 A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.

Info tv.
II  / 25.

 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 Az Univerzál Beszerző Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns.